Podujatia-2020-0

Správa a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Bratislava na podporu prípravy a realizácie projektu „tvorivá dielňa Fablab Bratislava“

na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000101 zo dňa 23.10.2020
(ďalej len „Dotačná zmluva“).

I. URČENÝ ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE V ZMYSLE DOTAČNEJ ZMLUVY

Podpora prípravy a  realizácie projektu „tvorivá dielňa FabLab Bratislava“, otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Intenzifikácia, konkretizácia a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Organizácia bezplatných podujatí pre širokú verejnosť s cieľom predstavenia, osvety, vzdelávania a spolutvorby v oblastiach moderných technológií digitálnej výroby v tvorivých dielňach.

Rok 2020 bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V časoch obmedzeného prístupu do Fablab sme realizovali výuku, skolenia, semináre a konzultácie distančne.

II.  REALIZOVANÉ  AKTIVITY : 

 1. Výuka predmetu DTV- Digitálne Technológie Výroby
  1. Digitálne technológie výroby v spolupráci s FMFI UK – letný semester 12 týždňov .
   1. Absolvovalo 13  študentov a vzniklo 11 projektov.
  2. Predmet digitálne technológie výroby v spolupráci s FEI STU – 12 týždňov letný semester.
   1. Absolvovalo 13  študentov.
  3. Predmet systémové myslenie v spolupráci s FIIT STU – zimný semester 12 týždňov.
   1. Absolvovalo 22 študentov a vzniklo 19 projektov.
 2.  Organizácia krúžkov pre mladšie deti (digitálne fabrikácie) a pre staršie deti digitálne technológie, robotiky a technologický futbal
  1.  Krúžky mladšie a staršie deti  – 9 týždňov
 3.  Denný Tábor Digitálnych Technológií
  1.  Jarný tábor 17.02-21.02.2020 – 5 detí.
  2.  2 turnusy (27.07. – 31.07.2020, 03.08. – 07.08.2020) – po 21 detí. Zamerané na bádateľské aktivity, 2D/3D modelovanie, 2D vyrezávanie, 3D tlač, programovanie, konštrukcia robotov.
  3. Fotodokumentácia
 4.  Prezentácie pre študentov základných, stredných a vysokých škôl
  1.  Exkurzie SŠ Bratislavy 12x (SPŠ Adlera, Fajnorka BA);
 5.  Prezentácie pre centrá voľného času a základné umelecké školy
  1.   Kvôli pandemickej situácii sa nerealizovali.
 6.  Semináre pre verejnosť
  1. mesačne s OZ. Robotika.sk
   1. 2020 Od konvolučného autoencoderu ku sémantickej segmentácii;
   2. 2020 Hlboké učenie pre robota sledujúceho čiaru;
   3. 2020 Detekcia objektov pomocou algoritmu RANSAC;
   4. 2020 Programovanie priemyselných robotov v prostredí Grasshopper;
   5. 2020 Využitie LIDARu v robotike;
   6. 2020 JetBot;
   7. 2020 Ovládanie simulovaného humanoida iCubSim z Python-u;
   8. 2020 Tvorivá dieľna pre budúcich konštruktérov autonómnych vozidiel;
   9. 2020 V4R – The Intention to Make Robots See;
   10. 2020 Kolaboratívna robotika;
   11. 12020 Autonómne drony Skydio.
 7.  Workshopy pre verejnosť a zamestnancov hlavného mesta
  1. Kvôli pandemickej situácii sa nerealizovali.
 8.  Spolupráca, súčinnosť a podpora hlavného mesta pri špecifických požiadavkách
  1.  tlač 500 ks ochranných štítov pre mesto Bratislava, 300 ks pre rôzne subjekty Bratislavy
 9.  Propagácia Hl. m. SR ako spoluzakladateľa FABLAB Bratislava na podujatí
  1.  Mini Maker Faire Bratislava (on-line), 4–5.12.2020
  2.  Noc výskumníkov (on-line), 27.11.2020
  3.  Týždeň vedy a techniky na Slovensku (on-line), 9.- 15.11.2020
  4.  Konference didinfo 2020,  Liberec, 12-14.2.2020